Články

Slovenskí branci: odpoveď Ministerstva obrany

  |  7.september 2018

MINISTERSTVO OBRANY SR

Sekcia riadenia obrany, výstavby ozbrojených

síl a obranného plánovania

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

 

C. SEKRO-127-12/2018

 

 

ROZHODNUTIE

O ODMIETNUTI POSKYTNUT INFORMÁCIU

 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia riadenia obrany, Výstavby ozbrojených síl

a obranného plánovania, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava ako povinná osoba vecne príslušná

podľa & 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov na základe žiadosti pána

JUDr. Jána ČARNOGURSKÉHO, Grösslingová 6-8, 81 l 09 Bratislava, 2 22. augusta 2018 ()

sprístupnenie informácií týkajúcich sa poskytnutia kópie podnetu na preverenie činnosti subjektu

„Slovenskí branci“ vydáva podľa š 18 ods. 2 zákona o slobode informácií v spojení s š 46 a 47 zákona

č. 71/1967 Zb. o správnom konania (správny poriadok) v znení neskorších predpisov toto

 

rozhodnutie:

 

Žiadosti pána JUDr. Jána ČARNOGURSKÉHO, Grösslingová 6-8, 81 1 09 Bratislava vo veci

poskytnutia kópie podnetu na preverenie činnosti subjektu „Slovenskí branci“ podanej 22. augusta 2018,

ktorá bola zapísaná v centrálnej evidencii žiadostí pod číslom KaMO/K-32/15-108 sa

n e v y h o v u j e a podľa § 11 ods. 1 písm. (d) zákona o slobode informácií sa uvedenému

žiadateľovi o d m i e t a poskytnúť požadovaná informácia.

 

Odôvodnenie:

 

Generálnemu riaditeľovi sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného

plánovania Ministerstva obrany Slovenskej republiky bola dňa 24. augusta 2018 doručená žiadosť pána

JUDr. Jána ČARNOGURSKÉHO, Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava z22. augusta 2018 o

sprístupnenie informácií týkajúcich sa poskytnutia kópie podnetu na preverenie činnosti subjektu

„Slovenskí branci“.

 

Podľa § 2 ods. 1 zákona o slobode informácií, osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba V rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.

 

Podľa § 3 ods. 1 zákona o slobode informácií každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

 

Podľa § 11 ods. 1. písm. d) zákona o slobode informácií povinná osoba obmedzí sprístupnenie

informácie alebo informáciu nesprístupní, ak sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane

medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní okrem informácie, ktorá sa sprístupňuje podľa osobitného predpisu“, rozhodnutia policajta v prípravnom konaní podľa druhej časti druhej hlavy piateho dielu Trestného poriadku a informácie o vznesení obvinenia vrátane opisu skutku, ak ich sprístupnenie nezakazuje zákon alebo ak ich sprístupnenie neohrozuje práva a právom chránené záujmy.

 

Poznámka pod čiarou s poradovým číslom 24) odkazuje na 5 823 ods. 5 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z. a § 55m ods. 5 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 220/2011 Z. z.

 

Podľa § 82 a ods. 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súdy sprístupňujú verejnosti na základe žiadosti podľa osobitného zákona42a) všetky súdne rozhodnutia, vrátane neprávoplatných rozhodnutí a rozhodnutí, ktoré nie sú rozhodnutiami vo veci samej. Súdy pritom robia opatrenia na ochranu práv a právom chránených záujmov42b).

Podľa § 55m ods. 5 zákona č 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov prokuratúry sprístupňujú verejnosti na základe žiadosti podľa osobitného zákona47 všetky právoplatné uznesenia prokurátora vrátane uznesení, ktoré nie sú rozhodnutiami vo veci samej a obžalobný návrh.

 

Podľa § 10 ods. 1 Zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov orgány činné v trestnom konaní sú prokurátor a policajt.

 

Podľa § 17 ods. 1 zákona o slobode informácií žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadostí alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

Podľa prvej vety § 18 ods. 2 zákona o slobode informácií, ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

 

Podnet na preverene činnosti subjektu „Slovenskí branci“ bol podaný do podateľne Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky 25. júla 2018.

 

Vychádzajúc z rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. Zn. 5 Sži 1/2011 zo dňa 15. decembra 2011 sa „v užšom slova zmysle rozhodovacou činnosťou súdov alebo orgánov činných v trestnom konaní rozumie konanie a rozhodovanie súdu a orgánu činného v trestnom konaní V konkrétnej právne veci, t. j. od začatia konania (na základe návrhu alebo bez návrhu), cez jednotlivé procesné úkony, procesné čiastkové rozhodnutia, až po rozhodnutie vo veci samej (...).“.

 

„Legitímny dôvod obmedzenia prístupu k informáciám je ochrana dôležitých záujmov štátu, a preto povinné osoby pri sprístupňovaní informácií musia zvážiť dôvod neposkytnutia informácie, ktorý spočíva v záujme štátu na tom, aby poskytnuté informácie neohrozili objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie, a aby nebola porušená prezumpcia neviny. Povinné osoby v takýchto prípadoch musia v rámci správnej úvahy zvážiť, či by poskytnutím informácií mohol byť zmarený účel trestného konania a či by nebolo ohrozené objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie. (...) Nie je vhodné, aby boli zverejnené informácie (...), a to aj v tých prípadoch, ak nebolo začaté trestné konanie, ak by tým boli ohrozené práva tretích osôb alebo schopnosť orgánov činných v trestnom konaní predchádzať trestnej činnosti, vyhľadávať alebo odhaľovať trestnú činnosť, stíhať trestné činy alebo zabezpečovať bezpečnosť Slovenskej republiky.“

 

V intenciách vyššie naznačených možno konštatovať, že zo sprístupnenia na základe zákona o slobode informácií sú vylúčené informácie týkajúce sa rozhodovacej činnosti orgánov činných v trestnom konaní, nakoľko je v tomto prípade právo na informácie limitované požiadavkou nezasahovať do vlastnej rozhodovacej činnosti orgánov činných v trestom konaní v priebehu konania, a to v záujme objektivity a nestrannosti posudzovanej konkrétnej právnej veci. Toto právo je tiež je limitované nevyhnutnými opatreniami na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosti štátu, verejnej bezpečnosti, verejného zdravia a mravnosti, územnej celistvosti a pod.

 

Po zvážení všetkých okolností sa vzhľadom na vyššie spomínané skutočnosti, z dôvodu, že by sprístupnením požadovanej informácie spočívajúce v poskytnutí kópie podnetu na preverenie činnosti subjektu „Slovenskí branci“, došlo k porušeniu zákonného obmedzenia sprístupnenia informácie podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Sekcia riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava ako povinná osoba vecne príslušná podľa € 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia rozklad na Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, ako povinnej osobe, ktorá toto rozhodnutie vydala. Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

 

V Bratislave. 3 . septembra 2018

 

Genmjr. Ing. Josef Pokorný, PhD.

generálny riaditeľ

 

Rozhodnutie dostanú:

p. JUDr. Ján ČARNOGURSKY, Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, Bratislava

Ministerstvo obrany SR, kancelária ministra — na vedomie k č. KaMO/K-32/15-108

Ministerstvo obrany SR, sekcia riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania —

pre spis

 

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?